INFO


WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych wyrósł z tradycji założonej w 1919 r. Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, w której to szkole rzeźba była głównym kierunkiem kształcenia. Po wojnie, dzięki takim pedagogom jak profesorowie: Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa oraz Józef Kopczyński,Wydział wykształcił elitę polskiej rzeźby – praktyków i nową kadrę pedagogów, rozwijających myślenie o sztuce w kontekście rzeźby w sposób wyjątkowy – w wymiarze międzynarodowym.
Od roku 2005 skala obszaru działań artystycznych na Wydziale rozrosła się do tego stopnia, iż wprowadzono nową nazwę, uwzględniającą aktywności twórcze obecne w Uczelni. Nadal funkcjonują pracownie, działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne.
Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego. Są to pracownie, operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie.
Do ostatnich osiągnięć Wydziału można zaliczyć udział w wystawach o randze międzynarodowej, przyznanie doktoratu Honoris Causa prof. Jozefowi Jankovicowi, organizacja Międzynarodowego Biennale Studenckiego Małej Formy Rzeźbiarskie. Istotna jest również współpraca z innymi uczelniami i instytucjami kulturalnymi oraz ośrodkami naukowymi z Europy jak również z Azji.
Wydział planuje zintensyfikowanie działań w obszarach obecnej aktywności, rozwój parku technologicznego i przestrzeni do pracy. Rozbudowa potencjału kadry naukowej i elastyczność w pracy pedagogicznej mają na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia, kontynuację tradycji wysokiego poziomu artystycznego i uczynienie Wydziału interesującym miejscem dla współczesnego, otwartego na świat artysty.

dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP
Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

linia

STUDIA WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

STUDIA LICENCJACKIE:

Studia licencjackie na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych trwają 3 lata /6 semestrów/, umożliwiają uzyskanie wykształcenia licencjata w zakresie specjalizacji „Obiekt artystyczny i otoczenie” na katedrze Rzeźby oraz „Działania przestrzenne” na Katedrze Działań Przestrzennych.
Student zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną w ciągu trzech lat w wybranych przez siebie pracowniach rzeźbiarskich studiując równolegle w dwóch katedrach. Z szeroko pojętą wiedzą na temat technik rzeźbiarskich student zapoznaje się przez dwa lata w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach przedmiotu „Materiałoznawstwo i Techniki Rzeźbiarskie”. Do realizacji zamierzonych celów artystycznych student ma do dyspozycji szereg warsztatów technologicznych prowadzonych przez przygotowaną kadrę techniczną. W dyspozycji są: odlewnia metali kolorowych, warsztat ślusarski wyposażony
w niezbędne urządzenia i narzędzia, wypożyczalnię narzędzi, wypożyczalnię sprzętu audio i wideo, warsztat ceramiczny wraz
z szeregiem pieców do wypału gliny, oraz stanowisko kamieniarskie wyposażone w odpowiednie narzędzia pneumatyczne i elektronarzędzia. Udostępniona jest również stolarnia. Obecnie powołana została Pracownia Obrazowania Przestrzennego. Tym samym student ma wszelkie możliwości zapoznania się z klasycznie pojmowanym warsztatem rzeźbiarskim. Jednocześnie student nabywa wiedzę teoretyczną w zakresie przedmiotów dotyczących historii sztuki i kultury. Studenci wybierają jeden spośród następujących języków nowożytnych : angielski, niemiecki, francuski. Studia pozwalają zdobyć niezbędną orientację w najnowszych tendencjach
w sztuce współczesnej. Absolwent rozumie poszczególne zjawiska artystyczne a tym samym potrafi swobodne wypowiadać się różnorodnym językiem sztuki współczesnej. Obecnie studia licencjackie ulegają stosownej korekcie poprzez powołanie pracowni I roku. 3 letnie studia licencjackie mają również na celu nie tylko przygotować do wykonywania zawodu rzeźbiarza, ale i spowodować przygotowanie do wyboru studiów uzupełniających również na innych uczelniach. Dwustopniowość studiów jest szansą dla naszych absolwentów, aby dalsze wykształcenie mogli kontynuować na naszej uczelni jak również wzbogacać o kierunki wybrane w kraju i za granicą. Studenci oceniani są wg europejskiego systemu punktacji ECTS. Studia kończą się dyplomem licencjata.
linia

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE:

Studia trwają 2 lata. /4 semestry/
Studia II° odbywają się w formule konsultacji.
Student wybiera trzech konsultantów: 1- główny, 1- z drugiej katedry Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz
1- z dyscypliny artystycznej lub projektowej.
Konsultacje odbywają się minimum 3 – krotnie w semestrze
z każdym z konsultantów /9 konsultacji na semestr/.
Ocena odbywa się co semestr i jest wypadkową ocen
3 konsultantów, konsultant kierunkowy wpisuje ocenę do indeksu.
Konsultanta można zmieniać tylko na I roku.
Po I roku student wybiera promotora i dwóch konsultantów.
Student może wybrać dwóch promotorów z różnych dyscyplin.
Student prowadzi dziennik konsultacji.
Na studiach II° nie ma zajęć z j. obcych oraz zajęć z wychowania fizycznego.
W trakcie 2 lat studenci studiują przedmioty teoretyczne:
– Filozofia /Zagadnienia Filozofii Współczesnej/
– Sztuka Współczesna / wykłady monograficzne/
Przedmioty kierunkowe:
Rysunek / w I, II, III semestrze/
Przedmioty specjalistyczne:
– Teoria i Praktyka Obrazowania Przestrzennego.(60godz. na I roku)
Przedmioty fakultatywne:
– Socjologia Kultury
– Semantyka
– Antropologia Kultury
– Sztuka Nowych Mediów
– Wybrane Problemy z Historii Sztuki
Seminaria magisterskie na III i IV semestrze
Magisterska pracownia artystyczna na IV semestrze
Studia kończą się dyplomem magisterskim, który stwarza szansę na wykonywanie zawodu rzeźbiarza o podjętych wcześniej specjalizacjach: „Obiekt artystyczny i otoczenie” na Katedrze Rzeźby i „Działania przestrzenne” na Katedrze Działań Przestrzennych, a także podjęcie dalszych studiów na studiach doktoranckich na uczelniach posiadających takie studia
w Polsce jak i na wybranych uczelniach za granicą.


FACULTY OF SCULPTURE AND SPACE ACTIVITIES

Faculty of Sculpture and Space Activities was built on tradition of Poznan Decorative Arts School formed in 1919 where Sculpture was dominated subject of education. After the war thanks to such great teachers as professors : Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa and Józef Kopczyński the Faculty educated the elite of polish sculpture – practicians – professionalists and new generation of teachers developing thinking about art in sculpture contexts on a very sophisticated way – in an international scale. From 2005 the range of artistic activities at the Faculty grown up to such level that it was necessary to improve a new name respecting new activities present in practice. We still continue work at classical studios which covers studies from nature, different sculpture techniques (full sculpture, relief and medals) also discovering and practicing basic materials as plaster, wood, metal, ceramics, stone, resin) more over sculpture technologies as casting with mud, lost wax and throwing plaster, in case of ceramics all range of technologies from shaping, casting, glazing including experimental. On the other hand we have fast growing studios which penetrating new areas of space activities and sculpture way of thinking. There are studios which operate new materials, techniques, performing activities, ephemeral and multidisciplinary annexing values which belonged in the past to other art disciplines in example: painting, fabric, teacher, film, photography including holography.
Last achievements of Faculty are – participations in international range exhibitions, honoring prof. Jozef Jankovic as
a Doctor Honoris Causa, organization of “International Student’s Biennial of Small Sculpture Form”. It is worth to underline growing cooperation to other universities and schools, science centres and culture institutions from Europe and Asia.
The Faculty plans to work more intense present activities, developing technical facilities and increasing space to work. Improving potential of scientific staff, flexibility in pedagogical activity which has to make more attractive education offer, to keep a tradition of high artistic level and to improve the faculty to become more interesting place for contemporary – open to the World – artist.

dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP
The Dean of the Faculty of Sculpture and Space Activities University of Arts in Poznan

linia

STUDIES OF FACULTY OF SCULPTURE AND SPACE ACTIVITIES

BACHELOR`S PROGRAM:

Bachelor’s program offered at the Faculty of Sculpture and Space Activities continues for 3 academic years (6 semester) and provide possibility to specialize in the field of “Artistic object and environment” at The Department of Sculpture and “Space Activities” at the Department of Space Activities. Students gain practical and theoretical knowledge over three years period at individually chosen sculpture studios of both Departments. Sculptural technologies are thought for two years, 2 hours
a week, attending lectures of “Sculpture materials and techniques”.
Students working over their tasks realization attend technology workshops where they receive professional assistance of technical assistants. Students gain technological knowledge in: foundry, ironworks, ceramics workshop, masonry and equipment rentals. There’s also carpentry available for sculpture students. A new Spatial Imaging Studio was established recently. Such wide range of possibilities enables students to learn how to use all available classically defined sculpture tools. At the same time students gain theoretic knowledge of history of arts and culture; they are also encouraged to learn foreign languages and they chose among: French, German and English.
Program of studies enables students gain necessary orientation of new tendencies of contemporary arts. Graduates understand individual phenomenon in the arts being able to express using divers language of contemporary arts. Bachelor of Arts program is currently modified and new studios for first year students are appointed. 3 years long bachelor program is not only to prepare students to perform as sculpture artists but also to prepare students to undertake further education.
Two cycle programs aims at providing a chance to continue education at our University and gain new experience studying abroad.
Students’ learning outcomes are assessed according to the European Credit Transfer System. Graduates complete their studies with the diploma of Bachelor of Arts.
linia

SECOND CYCLE MASTER`S DEGREE PROGRAM:

Duration of degree program: 2 years /4 semesters/
Second cycle program is held as consultations with chosen: main consultant and another consultant from the Department of Sculpture and Space Activities and another one being selected from between any of arts or design disciplines.
Consultations have to be held at least 3 times a semester with every of consultants (9 consultations a semester)
Students’ learning outcomes are assessed every semester and the result is consequence of each of the consultants opinions. Result is written into student’s book by main consultant.
Consultant could be changed only during first year of studies. After completing first year of education students chose promoter and 2 consultants. Student can chose two promoters representing different disciplines.
Every student has a book of consultations. Students do not attend language and gym classes at second cycle degree program.
Theory program consists of:
– Philosophy/ questions of contemporary philosophy
– Contemporary Arts / monographic lecture
Faculty subjects:
– Drawing / held during first, second and third semester
Technical subjects:
– Ttheory and Practice of 3d Representation. (60 hours. 1st year of studies.)
Faculty subjects:
– Culture Sociology
– Semantics
– Anthropology of Culture
– New Media Arts
– History of Arts Chosen Problems
Master’s seminars are held during 3rd and 4th semester.
Master’s art studio: 4th semester.
Master’s diploma accomplishes study program being sculpture professional qualification of the Department of Sculpture in the filed of “Art Object and Environment” and of the Department of Space Activities in the field of “Space Activities”. Master’s Diploma enables application for PhD studies in Poland and abroad.