RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

O WYDZIALE

  Wydział Rzeźby wyrósł z tradycji założonej w 1919 r. Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, w której to szkole rzeźba była głównym kierunkiem kształcenia. Po wojnie, dzięki takim pedagogom jak profesorowie: Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa oraz Józef Kopczyński, Wydział wykształcił elitę polskiej rzeźby – praktyków i nową kadrę pedagogów, rozwijających myślenie o sztuce w kontekście rzeźby w sposób wyjątkowy – w wymiarze międzynarodowym. Od roku 2005 skala obszaru działań artystycznych na Wydziale rozrosła się do tego stopnia, iż wprowadzono nową nazwę, uwzględniającą aktywności twórcze obecne w Uczelni. Nadal funkcjonują pracownie, działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego, operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie. Obecnie Wydział rozpoczął pracę w nowym budynku, w którym uzyskał nowoczesne przestrzenie przeznaczone do pracy, uzupełnione o atrakcyjną ofertę parku technologicznego. Poszerza także obszar obecnej aktywności m.in. przez utworzenie studiów doktoranckich na kierunku rzeźba. Rozbudowa potencjału kadry naukowej i elastyczność w pracy pedagogicznej mają na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia, kontynuację tradycji wysokiego poziomu artystycznego i uczynienie Wydziału interesującym miejscem dla współczesnego, otwartego na świat artysty. 


 dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP 
 Dziekan Wydziału Rzeźby

 O KierunKU Rzeźba  

  „Obiekt artystyczny i otoczenie” 
 Katedra Rzeźby i otoczenia

  „Działania przestrzenne” 
 Katedra rzeźby i Działań Przestrzennych

Katedra Rzeźby na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu składa się z Pięciu Pracowni Rzeźby i Pracowni Rysunku Anatomicznego. Wszystkie są pracowniami dyplomującymi. Trzy z nich są obligatoryjne dla studentów pierwszego roku studiów i mają dwa programy: autorski i podstaw rzeźby. 

Specjalność Katedry Obiekt Artystyczny i Otoczenie rzutuje na charakter prowadzonych w niej zajęć. Pracownie Pierwsza, Druga i Piąta są zorientowane na propedeutyce rzeźby dla studentów pierwszego roku studiów. Opierają się na autorskim programie i mają za zadanie rozwijać warsztat twórczy młodych adeptów rzeźby oraz budować fundamenty do rozwijania dalszych własnych celów i koncepcji artystycznych. Nabywane umiejętności warsztatowe, wiedza teoretyczna i praktyka kształtują świadomość artystyczną studentów. Studium z natury, anatomii człowieka, przedmiotów i przestrzeni jest formułowaniem manualnych zdolności, koordynacji i świadomości twórczej tak bardzo potrzebnej do realizacji własnej i unikatowej wypowiedzi artystycznej. Proces twórczy wspierany jest przez nowoczesny, rozbudowany Zakład Technik Realizacyjnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane warsztaty: odlewniczy, ślusarski, żywic, ceramiki oraz technologiczne stanowiska realizacyjne. Studenci otrzymują kompendium wiedzy teoretycznej i z zakresu działań warsztatowych. 

Wszystkie pracownie charakteryzują się unikatowym programem autorskim. W każdej z nich kładzie się nacisk na indywidualny rozwój studenta. Partnerskie relacje między wykładowcami a studentami mają szczególny wpływ na proces kształcenia i atmosferę pracy. Katedra Rzeźby i Otoczenia jest otwarta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego.   

Katedrę Rzeźby i Działań Przestrzennych tworzą pracownie poszukujące rozszerzenia współczesnej definicji rzeźby w oparciu o intermedialny charakter dokonań sztuki aktualnej.
Każda pracownia proponuje studentom odmienny, autorski program nauczania, łączy je otwarty, kreatywny stosunek do problematyki szeroko pojętej przestrzeni i wyboru właściwego medium. Pracownie katedry starają się penetrować nowe obszary działań przestrzennych, kierując się również w stronę problematyki sztuki instalacji, działań intermedialnych czy performatywnych. Wiąże się to z włączeniem w obszar zainteresowań wartości związanych z takimi dyscyplinami sztuki jak m.in. tkanina, film czy fotografia wzbogacona o doświadczanie holografii.
Opierając się na doświadczeniach i tradycji rzeźby, studenci mają szansę podjęcia samodzielnych realizacji i działań wykraczających poza tradycyjne granice tej dyscypliny sztuki. Proces nauczania zakłada możliwość rozszerzenia pola doświadczeń o inne media, a to z kolei może kierować studenta ku współpracy z pracowniami znajdującymi się na innych wydziałach.
Jednym z zadań katedry jest inspirowanie ewolucyjnych zmian procesu dydaktycznego na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych uwzględniających nowe technologie, ciągłe, dynamiczne zmiany definicji i statusu współczesnej rzeźby, a także oczekiwania i umiejętności studentów.
Ważnym elementem procesu dydaktycznego realizowanego w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych jest położenie nacisku na refleksję i rozwój intelektualny studenta. Proponujemy inicjatywy obejmujące wszystkie pracownie katedry związane z wystawami, seminariami i projektami realizowanymi również poza Uczelnią w oparciu o współpracujące z katedrą galerie i centra artystyczne. Wiele programów pracowni wskazuje na ważność otwartego, jawnego procesu, poszukiwań i doświadczeń równie istotnych jak efekt końcowy.
Katedra Działań Przestrzennych stanowi organizm otwarty na potrzeby i inicjatywy studentów, kreuje przestrzeń dyskusji, konfrontacji i wymiany doświadczeń. Otwarta struktura Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych pozwala na współpracę ze studentami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jednak naturalnym partnerem jest Katedra Rzeźby i Otoczenia współtworząca Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych.

Studia na WYDZIALE RZEŹBY

Działając w obszarze dydaktyki zarówno Wydział Rzeźby jak i inne Wydziały Uniwersytetu Artystycznego oparte są na systemie studiów dwustopniowych: licencjackich i magisterskich. Spośród szerokiej gamy różnorodnych pracowni promujących różne postawy artystyczne i działające w rozmaitych technologiach, dla studiów licencjackich kluczowe znaczenie mają trzy niezależnie funkcjonujące pracownie „pierwszego roku”. Studia drugiego stopnia zakładają kontakt z wybranymi profesorami w formie konsultacji. Ten styl szkolenia przywodzi na myśl tradycyjną relację na zasadach mistrz – uczeń i stanowi dopełnienie, pogłębienie wiedzy oraz rozbudowanie świadomości artystycznej studenta. Istotnym elementem tworzącym jakość WR jest dbałość o wszechstronny rozwój studenta. W tym celu stworzyliśmy dwie wzajemnie uzupełniające się Katedry: Katedrę Rzeźby i Otoczenia i Katedrę Rzeźby i Działań Przestrzennych. Taka konstrukcja umożliwia osiąganie założonych efektów kształcenia. Student wyposażony zostaje w konkretną wiedzę i umiejętności. Wysoki poziom prac dyplomowych, zarówno części praktycznej jak i pisemnej, świadczy o trafności takiego rozwiązania.

Zakład Technik Realizacyjnych

Warsztaty technologiczne UAP są zapleczem służącym realizacji prac studentów w rozmaitych materiałach rzeźbiarskich. Studenci mogą pod opieką fachowców w danych dziedzinach technologicznych wykonywać mniej lub bardziej skomplikowane kompozycje. Szeroki wachlarz materiałów oferowanych w poszczególnych warsztatach pozwala na uzyskanie wysokiej jakości technologicznej prac rzeźbiarskich.

Tryby kształcenia na Kierunku Rzeźba  

Na Wydziale Rzeźby prowadzone są obecnie studia stacjonarne w trybie:

3-letnie studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)
2-letnie studia drugiego stopnia (studia magisterskie)
3-letnie studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie)

5-letnie jednolite magisterskie

Jakie warunki musi spełnić student, aby oby otrzymać tytuł zawodowy?
Aby otrzymać tytuł zawodowy, student zobowiązany jest zaliczyć 6 semestrów studiów, oraz 1 plener artystyczny.

Jakie warunki musi spełnić student, aby oby otrzymać dyplom?
Aby otrzymać dyplom magistra sztuki, student zobowiązany jest zaliczyć 4 semestry studiów, oraz 1 plener artystyczny.

Jakie warunki musi spełnić student, aby oby otrzymać tytuł doktora?

Aby otrzymać tytuł doktora sztuki, student zobowiązany jest zaliczyć 6 semestrów studiów. Przyjęcie na studia doktoranckie wiąże się z obowiązkiem wszczęcia przewodu doktorskiego pod opieką promotora lub promotora i promotora pomocniczego w trakcie trwania studiów (Ustawa z dn.10.03.2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U.  nr 65 poz.595 z późniejszymi zmianami). Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich egzaminów doktorskich. Za ukończenie studiów doktoranckich uznaje się obronę rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia „doktora sztuki”.