RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

STATUT

STATUT

Koła Naukowego Wydziały Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Koło Naukowe Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
 2. Skrócona nazwa Koła Naukowego brzmi: Koło Naukowe WRiDP UAP.
 3. Koło posiada znak graficzny i pieczęć, do których użytku upoważniony jest zarząd Koła Naukowego WRiDP UAP (przewodniczący, wiceprzewodniczący i skarbnik). (zał. 1)
 4. Wzór znaku graficznego ustalany jest przez członków Koła na Walnym Zebraniu.
 5. Siedzibą Koła jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 60-967, ul. Golęcińska 9 – budynek F.
 6. Koło jest organizacją naukową studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
 7. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi i o podobnych celach.
 8. Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz niniejszego statutu.
 9. Czas działania Koła jest nieokreślony.
 10. W ramach Koła mogą funkcjonować Sekcje Tematyczne, obejmujące swoim zainteresowaniem określony odcinek jego merytorycznej działalności.

 

Rozdział II

Cele i zadania oraz sposoby realizacji

 1. Cele i zadania:
  1. Budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów.
  2. Wdrażanie studentów do pracy naukowej, badawczej i warsztatowej.
  3. Pomoc w kształceniu.
  4. Integracja środowiska studenckiego.
 2. Sposoby realizacji celów i zadań:
  1. Organizowanie i udział członków Koła w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych.
  2. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i zagranicą.
  3. Organizowanie plenerów (warsztatów twórczych) oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych.
  4. Organizowanie cyklicznych wystaw, spotkań i dyskusji – studencka Galeria KONT.
  5. Przygotowanie publikacji, działalność wydawnicza.

 

Rozdział III

Członkowie Koła

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
 2. Członkostwo jest dobrowolne i zobowiązuje do aktywnego angażowania się w działalność Koła.
 3. Wszystkie decyzje zapadają na drodze głosowania większością głosów podczas Walnego Zebrania.
 4. Członkowie:
  1. chcę rozwijać swoje zainteresowania i podnosić swoje kompetencje.
  2. mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu i mogą składać wnioski w sprawach działalności Koła.
  3. wybierają i mogą być wybierani do władz Koła.
  4. mogą wnosić dobrowolne składki na jego rzecz.

 

Rozdział IV

Władze Koła

 1. Władze Koła stanowią:
  • Walne Zebranie,
  • Zarząd.
 2. Walne Zebranie – stanowi zebranie wszystkich członków, przy czym ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
 4. Do udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosu uprawnieni są wszyscy członkowie Koła.
 5. Przewodniczący Walnego Zebrania to przewodniczący Koła.
 6. Każdy członek uprawniony do głosowania ma jeden głos.
 7. Głosowanie Walnego Zebrania jest jawne.
 8. Walne Zebranie w szczególności:
  1. powołuje i odwołuje członków Zarządu.
  2. wyklucza członków Koła w przypadku naumyślnego działania na szkodę Koła, nie przestrzegania statutu lub nie wywiązywania się z zobowiązań wobec Koła.
  3. podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Koła.
 9. Zarząd składa się z trzech osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik.
 10. Do zadań Zarządu należą:
  • kierowanie działalnością Koła
  • reprezentowanie Koła na zewnątrz
  • zwoływanie Walnego Zebrania
 11. Kadencja członka Zarządu wynosi rok, tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku.
 12. Kadencja człona Zarządu może zostać przedłużona na kolejne lata działalności, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.
 13. Odwołanie Zarządu lub członka Zarządu może nastąpić w szczególności z powodu działań sprzecznych z celami Koła.
 14. Odwołanie członka Zarządu odbywa się na wniosek większości członków Koła, większością 2/3 ilości głosów wszystkich członków Koła.
 15. Sekcje posiadają przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na takich samych zasadach jak Zarząd Koła.

 

Rozdział V

Opiekun Koła

 1. Koło Naukowe posiada Opiekuna merytorycznego, pracownika naukowo- dydaktycznego UAP, powoływanego za zgodą zainteresowanego przez Walne Zebranie.
 2. Odwołanie Opiekuna odbywa się na analogicznych zasadach.
 3. Opiekun Koła udziela wsparcia przedsięwzięciom Koła w zakresie merytorycznym, warsztatowym i organizacyjnym.
 4. Opiekun Koła jest odpowiedzialny przed Władzami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za swoją merytoryczną działalność w ramach Koła Naukowego WRiDP UAP.
 5. Sekcje posiadają odrębnych opiekunów. Opiekun Sekcji podlega takim samym zasadom jak Opiekun Koła Naukowego.

 

Rozdział VI

Finanse Koła

 1. Działalność Koła może być finansowana ze środków na dydaktykę UAP i grantów naukowo-badawczych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, instytucji rządowych, pozarządowych, samorządowych, stowarzyszeń, fundacji oraz z darowizn osób fizycznych i prawnych.
 2. Środki finansowe pozostające do dyspozycji Koła mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Koła.
 3. Środkami finansowymi Koła dysponuje Zarząd Koła Naukowego WRiDP UAP.
 4. Środkami finansowymi powołanych Sekcji dysponuje przewodniczący i wiceprzewodniczący danej Sekcji.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 1. Statut koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów wszystkich członków Koła oraz zatwierdzeniem go przez Władze Uczelni.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje walne Zebranie.
 3. wszelkie miany w statucie mogą być wprowadzone w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
 4. Rozwiązanie Koła może nastąpić z mocy niniejszego statutu wskutek zaprzestania działalności statutowej poprzez okres przynajmniej jednego roku akademickiego. W razie rozwiązania Koła, o pozostałych w jego dyspozycji środkach finansowych i rzeczowych decyduje Prorektor do spraw studenckich. Rozwiązanie Koła stwierdza Rektor UAP.
 5. Rozwiązanie Sekcji może nastąpić z mocy niniejszego statutu wskutek zaprzestania działalności statutowej przez okres minimum jednego roku akademickiego. W razie rozwiązania Sekcji, o pozostałych w jego dyspozycji środkach finansowych i rzeczowych decyduje Prorektor do spraw studenckich. Rozwiązanie Sekcji stwierdza Zarząd Koła.

 

 

Zał. 1.

 

Logo Koło Naukowe WRiDP